Album

2017 NEW THEMES

2017 NEW THEMES

 1. SARA
 2. To Satie
 3. Kabalát Shabát
 4. Cordova
 5. Joy
 6. Nocturnal tune
SARA // RON GIDRON - 2017 NEW THEMES
 1. SARA // RON GIDRON - 2017 NEW THEMES
 2. To Satie // RON GIDRON - 2017 NEW THEMES
 3. Kabalát Shabát // RON GIDRON - 2017 NEW THEMES
 4. Cordova // RON GIDRON - 2017 NEW THEMES
 5. Joy // RON GIDRON - 2017 NEW THEMES
 6. Nocturnal tune // Ron Gidron - 2017 New Themes